MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
08.00 - 09.00
Laboratory08.00 - 16.30
Dr. Bozhanka Meteva, MD
Office 13, 14
Laboratory 8:00 - 16:30
Bozhanka Meteva
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov, MD
Office 23
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Internal Medicine09.00 - 17.30
Office 25
Internal Medicine09.00 - 17:30
Tsonka Savova – Boneva
Mammology13.00 - 17.30
Dr. Nina Dilova, MD
Office 15
Mammology13:00 - 17:30
Nina Dilova
Pediatrics14.30 - 16.30
Dr. Rosino Gaitangiev, MD
Office 11

15.30 - 16.30
Prof. Dr. Penka Perenovska
Office 11
Pediatrics14:30 - 16:30
Rosino Gaitandziev


Pediatrics15:30 - 16:30
Penka Perenovska
Pulmonology15.30 - 16.30
Prof. Dr. Penka Perenovska
Office 11
Pulmonology15:30 до 16:30
Penka Perenovska
Laboratory08.00 - 16.30
Dr. Bozhanka Meteva, MD
Office 13, 14
Laboratory 8:00 - 16:30
Bozhanka Meteva
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov, MD
Office 23
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Internal Medicine09.00 - 17.30
Office 25
Internal Medicine09.00 - 17:30
Tsonka Savova – Boneva
Pediatrics10.30 - 11.30
Assoc. Prof. Adriana Anadoliiska
Office 11

14.30 - 16.30
Dr. Rosino Gaitangiev, MD
Office 11
Pediatrics10:30 - 11:30
Adriana Anadoliyska


Pediatrics14:30 - 16:30
Rosino Gaitandziev
Pulmonology11.00 - 12.30
Dr. Natalia Novkova, MD
Office 12
Pulmonology11:00 - 12:30
Natalia Novkova
Gynecology11.30 - 13.00
Dr. Valentin Shkodrov, MD
Office 35
GynecologyValentin Shkodrev
11:30 - 13:00
Neurology11.30 - 15.00
Dr. Magdalena Shangova, MD
Office 22
NeurologyMagdalena Shangova
11:30 - 15:00
Cardiology13.00 - 16.00
Dr. Tsvetanka Leseva, MD
Office 12
Cardiology13:00 - 16:00
Cvetanka Leseva
ENT14.00 - 16.00
Dr. Leoni Hagi, MD
Office 31
ENT14:00 - 16:00
Leony Hadji
Laboratory08.00 - 16.30
Dr. Bozhanka Meteva, MD
Office 13, 14
Laboratory8:00 - 16:30
Bozhanka Meteva
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov, MD
Office 23
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Internal Medicine09.00 - 17.30
Office 25
Internal Medicine09.00 - 17:30
Tsonka Savova – Boneva
Endocrinology10.00 - 11.30
Dr. Denka Dimova-Karleva, MD
Office 22
Endocrinology10:00 - 11:30
Denka Dimova – Kyrleva
Cardiology10.30 - 14.00
Prof. Dr. Svetla Torbova, MD, PhD
Office 12

15.00 - 17.30
Dr. Veska Tsanova, MD
Office: 22
Cardiology10:30 - 14:00
Svetla Torbova


Cardiology15:00 - 17:30
Dr. Veska Tsanova
Dermatology12.00 - 13.00
Dr. Krasimir Mitkov, MD
Office 1
Dermatology12:00 - 13:00
Krasimir Mitkov
Pediatrics14.30 - 16.30
Dr. Rosino Gaitangiev, MD
Office 11
Pediatrics14:30 - 16:30
Rosino Gaitandziev
Ophthalmology15.30 - 18.00
Dr. Krassimira Nikolova, MD
Office 21
Ophthalmology15:30 - 18:00
Krasimira Nikolova
Laboratory08.00 - 16.30
Dr. Bozhanka Meteva, MD
Office 13, 14
Laboratory8:00 - 16:30
Bozhanka Meteva
Cardiology09.00 - 13.00
Dr. Tsvetanka Leseva, MD
Office 12
Cardiology9:00 - 13:00
Cvetanka Leseva
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov, MD
Office 23
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Internal Medicine09.00 - 17.30
Office 25
Internal Medicine09.00 - 17:30
Tsonka Savova – Boneva
Pulmonology11.00 - 12.00
Dr. Natalia Novkova, MD
Office 12
Pulmonology11:00 - 12:00
Natalia Novkova
Neurology11.30 - 15.00
Dr. Magdalena Shangova, MD
Office 22

14.00 - 16.30
Assoc, Prof. Anna Katsarova
Office 24
Neurology11:30 - 15:00
Magdalena Shangova


Neurology14:00 - 16:30
Anna Katsarova
ENT14.00 - 16.00
Dr. Nevena Popova, MD
Office 31

14.00 - 16.00
Dr. Leoni Hagi, MD
Office 31
ENT14:00 - 16:00
Nevena Popova


ENT14:00 - 16:00
Leony Hadji
Pediatrics14.30 - 16.30
Dr. Rosino Gaitangiev, MD
Office 11
Pediatrics14:30 - 16:30
Rosino Gaitandziev
Laboratory08.00 - 16.30
Dr. Bozhanka Meteva, MD
Office 13, 14
Laboratory 8:00 - 16:30
Bozhanka Meteva
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov, MD
Office 23
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Internal Medicine09.00 - 17.30
Office 25
Internal Medicine09.00 - 17:30
Tsonka Savova – Boneva
Dermatology12.00 - 13.00
Dr. Krasimir Mitkov, MD
Office 1
Dermatology12:00 - 13:00
Krasimir Mitkov
ENT14.00 - 16.00
Dr. Leoni Hagi, MD
Office 31
ENT14:00 - 16:00
Leony Hadji
Pediatrics14.30 - 16.30
Dr. Rosino Gaitangiev, MD
Office 11
Pediatrics 14:30 - 16:30
Rosino Gaitandziev
Psychiatry16.30 - 17.30
Dr. Tsvetan Katzarov, MD
Office 22
Psychiatry16:30 - 17:30
Tsvetan Katzarov
09.00 - 10.00
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Outpatient Surgery10.00 - 15.00
Dr. Simeon Simeonov, MD
Office 34
Outpatient Surgery10.00 - 15.00
Dr. Simeon Simeonov, MD
Gynecology11.30 - 13.00
Dr. Valentin Shkodrov, MD
Office 35
GynecologyValentin Shkodrev
11:30 - 13:00
Psychiatry13.00 - 15.00
Dr. Ani Shkodrova, MD
Office 22
Psychiatry13:00 - 15:00
Ani Shkodrova
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info

MondayПонеделник

TuesdayВторник

WednesdayСряда

ThursdayЧетвъртък

FridayПетък

SaturdayСъбота

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
09.00 - 10.00
Cardiology09.00 - 13.00
Dr. Tsvetanka Leseva, MD
Office 12
Cardiology9:00 - 13:00
Cvetanka Leseva
10.00 - 11.00
Cardiology10.30 - 14.00
Prof. Dr. Svetla Torbova, MD, PhD
Office 12
Cardiology10:30 - 14:00
Svetla Torbova
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Cardiology13.00 - 16.00
Dr. Tsvetanka Leseva, MD
Office 12
Cardiology13:00 - 16:00
Cvetanka Leseva
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Cardiology15.00 - 17.30
Dr. Veska Tsanova, MD
Office: 22
Cardiology15:00 - 17:30
Dr. Veska Tsanova
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info

TuesdayВторник

WednesdayСряда

ThursdayЧетвъртък

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
10.00 - 11.00
Pediatrics10.30 - 11.30
Assoc. Prof. Adriana Anadoliiska
Office 11
Pediatrics10:30 - 11:30
Adriana Anadoliyska
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Pediatrics14.30 - 16.30
Dr. Rosino Gaitangiev, MD
Office 11

15.30 - 16.30
Prof. Dr. Penka Perenovska
Office 11
Pediatrics14:30 - 16:30
Rosino Gaitandziev


Pediatrics15:30 - 16:30
Penka Perenovska
Pediatrics14.30 - 16.30
Dr. Rosino Gaitangiev, MD
Office 11
Pediatrics14:30 - 16:30
Rosino Gaitandziev
Pediatrics14.30 - 16.30
Dr. Rosino Gaitangiev, MD
Office 11
Pediatrics14:30 - 16:30
Rosino Gaitandziev
Pediatrics14.30 - 16.30
Dr. Rosino Gaitangiev, MD
Office 11
Pediatrics14:30 - 16:30
Rosino Gaitandziev
Pediatrics14.30 - 16.30
Dr. Rosino Gaitangiev, MD
Office 11
Pediatrics 14:30 - 16:30
Rosino Gaitandziev
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info

MondayПонеделник

TuesdayВторник

WednesdayСряда

ThursdayЧетвъртък

FridayПетък

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
09.00 - 10.00
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov, MD
Office 23
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov, MD
Office 23
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov, MD
Office 23
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov, MD
Office 23
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov, MD
Office 23
Primary Health Care09.00 - 17.00
Dr. Ivailo Vylchanov
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info

MondayПонеделник

TuesdayВторник

WednesdayСряда

ThursdayЧетвъртък

FridayПетък

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
10.00 - 11.00
Endocrinology10.00 - 11.30
Dr. Denka Dimova-Karleva, MD
Office 22
Endocrinology10:00 - 11:30
Denka Dimova – Kyrleva
11.00 - 12.00
Click on the department name to get additional info

WednesdayСряда

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
11.00 - 12.00
Neurology11.30 - 15.00
Dr. Magdalena Shangova, MD
Office 22
NeurologyMagdalena Shangova
11:30 - 15:00
Neurology11.30 - 15.00
Dr. Magdalena Shangova, MD
Office 22

14.00 - 16.30
Assoc, Prof. Anna Katsarova
Office 24
Neurology11:30 - 15:00
Magdalena Shangova


Neurology14:00 - 16:30
Anna Katsarova
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info

TuesdayВторник

ThursdayЧетвъртък

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
15.00 - 16.00
Ophthalmology15.30 - 18.00
Dr. Krassimira Nikolova, MD
Office 21
Ophthalmology15:30 - 18:00
Krasimira Nikolova
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info

WednesdayСряда

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
09.00 - 10.00
Internal Medicine09.00 - 17.30
Office 25
Internal Medicine09.00 - 17:30
Tsonka Savova – Boneva
Internal Medicine09.00 - 17.30
Office 25
Internal Medicine09.00 - 17:30
Tsonka Savova – Boneva
Internal Medicine09.00 - 17.30
Office 25
Internal Medicine09.00 - 17:30
Tsonka Savova – Boneva
Internal Medicine09.00 - 17.30
Office 25
Internal Medicine09.00 - 17:30
Tsonka Savova – Boneva
Internal Medicine09.00 - 17.30
Office 25
Internal Medicine09.00 - 17:30
Tsonka Savova – Boneva
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info

MondayПонеделник

TuesdayВторник

WednesdayСряда

ThursdayЧетвъртък

FridayПетък

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
11.00 - 12.00
Gynecology11.30 - 13.00
Dr. Valentin Shkodrov, MD
Office 35
GynecologyValentin Shkodrev
11:30 - 13:00
Gynecology11.30 - 13.00
Dr. Valentin Shkodrov, MD
Office 35
GynecologyValentin Shkodrev
11:30 - 13:00
12.00 - 13.00
Click on the department name to get additional info

TuesdayВторник

SaturdayСъбота

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
13.00 - 14.00
Psychiatry13.00 - 15.00
Dr. Ani Shkodrova, MD
Office 22
Psychiatry13:00 - 15:00
Ani Shkodrova
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Psychiatry16.30 - 17.30
Dr. Tsvetan Katzarov, MD
Office 22
Psychiatry16:30 - 17:30
Tsvetan Katzarov
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info

FridayПетък

SaturdayСъбота

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
10.00 - 11.00
Outpatient Surgery10.00 - 15.00
Dr. Simeon Simeonov, MD
Office 34
Outpatient Surgery10.00 - 15.00
Dr. Simeon Simeonov, MD
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Click on the department name to get additional info

SaturdayСъбота

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
12.00 - 13.00
Dermatology12.00 - 13.00
Dr. Krasimir Mitkov, MD
Office 1
Dermatology12:00 - 13:00
Krasimir Mitkov
Dermatology12.00 - 13.00
Dr. Krasimir Mitkov, MD
Office 1
Dermatology12:00 - 13:00
Krasimir Mitkov
Click on the department name to get additional info

WednesdayСряда

FridayПетък

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
11.00 - 12.00
Pulmonology11.00 - 12.30
Dr. Natalia Novkova, MD
Office 12
Pulmonology11:00 - 12:30
Natalia Novkova
Pulmonology11.00 - 12.00
Dr. Natalia Novkova, MD
Office 12
Pulmonology11:00 - 12:00
Natalia Novkova
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Pulmonology15.30 - 16.30
Prof. Dr. Penka Perenovska
Office 11
Pulmonology15:30 до 16:30
Penka Perenovska
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info

MondayПонеделник

TuesdayВторник

ThursdayЧетвъртък

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
14.00 - 15.00
ENT14.00 - 16.00
Dr. Leoni Hagi, MD
Office 31
ENT14:00 - 16:00
Leony Hadji
ENT14.00 - 16.00
Dr. Nevena Popova, MD
Office 31

14.00 - 16.00
Dr. Leoni Hagi, MD
Office 31
ENT14:00 - 16:00
Nevena Popova


ENT14:00 - 16:00
Leony Hadji
ENT14.00 - 16.00
Dr. Leoni Hagi, MD
Office 31
ENT14:00 - 16:00
Leony Hadji
15.00 - 16.00
Click on the department name to get additional info

TuesdayВторник

ThursdayЧетвъртък

FridayПетък

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
08.00 - 09.00
Laboratory08.00 - 16.30
Dr. Bozhanka Meteva, MD
Office 13, 14
Laboratory 8:00 - 16:30
Bozhanka Meteva
Laboratory08.00 - 16.30
Dr. Bozhanka Meteva, MD
Office 13, 14
Laboratory 8:00 - 16:30
Bozhanka Meteva
Laboratory08.00 - 16.30
Dr. Bozhanka Meteva, MD
Office 13, 14
Laboratory8:00 - 16:30
Bozhanka Meteva
Laboratory08.00 - 16.30
Dr. Bozhanka Meteva, MD
Office 13, 14
Laboratory8:00 - 16:30
Bozhanka Meteva
Laboratory08.00 - 16.30
Dr. Bozhanka Meteva, MD
Office 13, 14
Laboratory 8:00 - 16:30
Bozhanka Meteva
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info

MondayПонеделник

TuesdayВторник

WednesdayСряда

ThursdayЧетвъртък

FridayПетък

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
13.00 - 14.00
Mammology13.00 - 17.30
Dr. Nina Dilova, MD
Office 15
Mammology13:00 - 17:30
Nina Dilova
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info

MondayПонеделник

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
09.00 - 10.00
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
Kinesiotherapy09.00 - 17.00
Olga Krasteva
Office: 22
Kinesiotherapy09:00 - 17:00
Olga Krysteva
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info

MondayПонеделник

TuesdayВторник

WednesdayСряда

ThursdayЧетвъртък

FridayПетък

SaturdayСъбота